Schrijversvakschool


Algemene voorwaarden


Schrijfcursussen

Annuleren kan tot twee weken voor het begin van de cursus. Cursisten zijn dan € 25,- administratiekosten verschuldigd, waarvoor men per post een factuur ontvangt. Later is annuleren niet meer mogelijk en blijft het cursusgeld volledig invorderbaar.

Annuleren binnen 14 dagen nadat de aanmelding is verzonden is kosteloos, met dien verstande dat, in het geval van een late aanmelding, annuleren logischerwijs niet meer mogelijk is nadat de eerste cursusbijeenkomst reeds heeft plaatsgevonden.

Schrijversvakschool Amsterdam behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren indien het aantal inschrijvingen achterblijft bij de verwachtingen (minder dan 6 deelnemers). Als dat het geval is ontvangt de cursist daarover zo spoedig mogelijk bericht, doch uiterlijk een week voor geplande aanvang van de cursus. Alle reeds betaalde bedragen m.b.t. de geannuleerde cursus worden volledig gerestitueerd.

Bij overintekening binnen de inschrijftermijn vormt de school een of meerdere parallelgroepen met andere docenten. Cursisten krijgen dan de gelegenheid een voorkeur op te geven. Indien wij een cursist niet kunnen plaatsen bij de docent van zijn voorkeur, en hij niet bij een andere docent wenst deel te nemen, heeft de cursist recht op volledige restitutie van het cursusgeld.

De cursusbijeenkomsten vinden plaats op de data en tijden conform het cursusrooster zoals dat vermeld staat op de website. Indien een of meerdere lessen van de cursus wegens ziekte van de docent niet door kunnen gaan, worden deze zo spoedig mogelijk ingehaald op een in overleg met de deelnemers vast te stellen datum. Is de cursist onverhoopt verhinderd op de dag dat een les wordt ingehaald, dan heeft de cursist recht op restitutie van een evenredig deel van het cursusgeld (per les 1/8 deel van het cursusgeld).

Heeft de cursist om een van voornoemde redenen recht op restitutie van gelden, dan worden deze binnen twee weken terugbetaald, indien van toepassing na aftrek van administratiekosten. Terugbetaling vindt plaats op het bankrekeningnummer waarvan wij de betaling hebben ontvangen.

Annuleringen of wijzigingen kunnen schriftelijk worden doorgeven (Schrijversvakschool Amsterdam, Postbus 92263, 1090 AG Amsterdam) of via e-mail. De factuur voor de administratiekosten vormt tevens het bewijs van annulering. Als de administratiekosten niet van toepassing zijn, ontvangt de cursist een bevestiging van annulering per e-mail.

Met de inzending van het inschrijfformulier heeft de cursist zich verplicht tot betaling van het cursusgeld, dat € 475 bedraagt, met uitzondering van de cursussen roman, speelfilm en verhalende non-fictie waarvoor het cursusgeld € 675 bedraagt. Een factuur voor het cursusgeld ontvangt men per post. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus dient de school de betaling per bank te hebben ontvangen. Heeft de cursist zich minder dan twee weken van tevoren ingeschreven, dan dient het cursusgeld per ommegaande te worden voldaan. Contante betalingen zijn niet mogelijk.

Indien wij de betaling op de dag van de eerste cursusbijeenkomst niet hebben ontvangen, blijft de overeenkomst met Schrijversvakschool Amsterdam en de daaruit voortvloeiende betalingsverplichting onverminderd van kracht en kan de cursist slechts tot de cursus worden toegelaten op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.

Er bestaat geen recht op restitutie voor niet-gevolgde lessen of wanneer de cursus uit eigen beweging voortijdig wordt onderbroken. Ook indien er sprake is van overmacht, is dit voor eigen risico van de cursist.

Met ondertekening of elektronische verzending van het inschrijfformulier verklaar de cursist zich akkoord met deze voorwaarden en met opname van zijn/haar persoonsgegevens in het bestand van de school en met vermelding van zijn/haar contactgegevens op de groepslijst.

De school behandelt alle persoonsgegevens vertrouwelijk en zal deze nooit verstrekken aan andere personen of organisaties. Ook alle informatie van persoonlijke aard en de artistieke producten die de cursist in de lessen inbrengt, worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden, behoudens de uitdrukkelijke wens of toestemming van de betreffende cursist.

Schrijversvakschool Amsterdam
Postbus 92263
1090 AG Amsterdam
Kamer van Koophandel Amsterdam nr. 34166027

 

Schrijfopleiding

Annuleren kan tot 1 augustus voor aanvang van het betreffende studiejaar in september. Je bent dan € 50,- administratiekosten verschuldigd, waarvoor je een factuur ontvangt. Later is annuleren niet meer mogelijk en blijft het lesgeld volledig invorderbaar.

Annuleren binnen 14 dagen nadat je aanmelding is verzonden is kosteloos, met dien verstande dat, in het geval van een late aanmelding, annuleren logischerwijs niet meer mogelijk is nadat de eerste les reeds heeft plaatsgevonden.

Annuleringen kunnen schriftelijk aan ons worden doorgeven (Schrijversvakschool Amsterdam, Postbus 92263, 1090 AG Amsterdam) of via e-mail. Je factuur voor de administratiekosten vormt tevens je bewijs van annulering.

Met de inzending van het inschrijfformulier verplicht je je tot betaling van het lesgeld, dat € 2.250 bedraagt. Je betalingsverplichting vervalt indien je niet tot de schrijfopleiding wordt toegelaten. Indien je wordt toegelaten, ontvang je per post een factuur voor het lesgeld. Uiterlijk 20 augustus voor aanvang van het betreffende studiejaar in september, dienen we de betaling per bank te hebben ontvangen. Gespreide betaling is alleen mogelijk indien je ons machtigt het lesgeld in 10 maandelijkse termijnen te incasseren. Bij de factuur ontvang je een machtigingsformulier voor gespreide betaling. Indien je gebruik wenst te maken van gespreide betaling, dienen wij het ingevulde en ondertekende machtigingsformulier eveneens voor 20 augustus te hebben ontvangen.

Indien wij je betaling of het ingevulde machtigingsformulier op de eerste lesdag niet hebben ontvangen, blijft je overeenkomst met Schrijversvakschool Amsterdam en de daaruit voortvloeiende betalingsverplichting onverminderd van kracht en kan je slechts tot de lessen worden toegelaten op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.

Er bestaat geen recht op restitutie voor niet-gevolgde lessen of wanneer je de schrijfopleiding uit eigen beweging voortijdig onderbreekt. Ook als er sprake is van overmacht, is dit voor eigen risico van de student.

Met ondertekening of elektronische verzending van het inschrijfformulier verklaar je je akkoord met deze voorwaarden en met opname van je persoonsgegevens in het bestand van de school en met vermelding van je contactgegevens op de groepslijst.

De school behandelt alle persoonsgegevens vertrouwelijk en zal deze nooit verstrekken aan andere personen of organisaties. Ook alle informatie van persoonlijke aard en de artistieke producten die de student in de lessen inbrengt, worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden, behoudens de uitdrukkelijke wens of toestemming van de betreffende student.

Schrijversvakschool Amsterdam
Postbus 92263
1090 AG Amsterdam
Kamer van Koophandel Amsterdam nr. 34166027

 

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input