Schrijversvakschool


Studiegids derde jaar


Derde jaar

Je begint in het derde jaar in feite je eigen schrijfpraktijk. Dit vereist meer werkuren dan in de eerste twee studiejaren. Je wordt geacht die tijd vrij te maken, ook om het vakgebied intensief te verkennen.

In principe wordt het hoofdvak, net als in het tweede jaar, in het eerste en het tweede semester door verschillende docenten gegeven.

Naast het hoofdvak kun je kiezen voor een blok schrijftraining (eerste semester, 12 lessen) en/of een blok eindredactie (tweede semester, 8 lessen). Je wordt bij schrijftraining je eigen schrijftrainer, bij eindredactie je eigen redacteur. Desgewenst mag je voor schrijftraining én eindredactie kiezen. De lessen eindredactie zijn alleen bedoeld voor studenten proza of essay.

Je volgt verplicht het hoofdvak, en ook de lees– en kijkblokken van het hoofdvak zijn verplicht. Andere lessen zijn facultatief tenzij bij de beoordeling aan het eind van het tweede jaar anders besloten is. Ook mogen derdejaars facultatief een tweede vak volgen in het tweede jaar (zie ook extra vakken en kosten).

Het is echter niet mogelijk om twee hoofdvakken tegelijk te volgen, ook niet tegen bijbetaling. De lesdata voor derdejaars zijn in principe dezelfde als die voor het tweede jaar(zie het rooster tweede en derde jaar (pdf)). Omdat er vaak in kleinere groepen wordt gewerkt, zijn er doorgaans minder lessen dan beschikbare lesdata (zie groepsgrootte en lesuren). Docenten, studenten en de coördinator stellen in onderling overleg de definitieve lesdata vast. Na de inleverdatum woensdag 2 juni 2018 zijn er geen lessen meer.

Voor professionele prozaschrijvers en dichters is een goede voordracht uit eigen werk van groot belang. Dit studiejaar zijn er workshops voordracht op de dinsdagen en donderdagen 7, 16, 21 en 23 november 2017 van 19:00 tot 22:00 uur.

Om de student verder voor te bereiden op de toekomstige beroepspraktijk, is er voor alle derdejaarsstudenten op zaterdag 19 mei 2017 om 17:00 uur een bijeenkomst over de zakelijke kanten van het schrijverschap (auteursrecht, contracten, acquisitie, fondsen, belangenorganisaties, fiscale aspecten). Op zaterdag 2 juni om 17:00 uur is er een voorlichtingsbijeenkomst over de gang van zaken in het vierde jaar.

Beoordeling

Op woensdag 8 januari 2018 is er een tussentijdse docentenvergadering waarin de studievoortgang wordt besproken. De vakdocent doet de student hiervan mondeling verslag.

Aan het einde van het schooljaar lever je het eindproduct in van het gehele jaar, in drievoud geprint of gekopieerd, met op iedere bladzijde je naam, paginanummer en de titel van het werk.

Zaterdag 2 juni 2018 is de inleverdatum. Van 13:00 tot 17:00 uur (aansluitend borrel) is er gelegenheid om het werk op school af te geven, maar op een eerdere lesdag afgeven kan natuurlijk ook. Wil je het per post opsturen, stuur het dan ruim op tijd naar onze postbus (dus niet naar de Herengracht).

Het werk wordt gelezen door de hoofdvakdocent en twee andere vakdocenten. Op vrijdag 22 juni 2018 vindt de beoordelingsvergadering plaats. De docenten geven dan gezamenlijk een bindend advies, dat in een eindgesprek tussen student en hoofdvakdocent wordt overgebracht. Je ontvangt de schriftelijke beoordelingen per e-mail. Een student die in zijn ontwikkeling stagneert, kan aan het eind van het derde studiejaar het bindende advies krijgen om het jaar over te doen, of te stoppen.

Data derde jaar

Zie het rooster derde jaar voor de lesdata en de pagina leesblokken voor de data van de lees- en kijkblokken. Overige data:

Download inschrijfformulier vierde jaar

 

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input