Schrijversvakschool


Studiegids


Studiegids

Studenten uit de opleiding kunnen op deze pagina allerlei informatie met betrekking tot het actuele studiejaar terugvinden zoals lesroosters, beoordelingsprocedures en planning van activiteiten.

 
 

 

Studiegids algemeen

Algemeen

Afmelden

Ben je verhinderd, dan kun je dat doorgeven via e-mail. Ook kun je hiervoor gebruikmaken van ons telefoonnummer 020-2600066. Als de docent verhinderd is en de groep niet meer per e-mail kan worden bereikt, wordt de verst wonende student door ons ingelicht. We vertrouwen erop dat de studenten elkaar vervolgens telefonisch op de hoogte stellen.

Adreswijzigingen

Geef wijzigingen in je contactgegevens niet alleen door aan je docent en klasgenoten, maar ook aan de administratie van de school (via e-mail) zodat je gegevens kunnen worden aangepast.

Publicaties

Op onze website houden wij de successen van onze studenten in hun nieuwe vakgebied bij. Vermelding van publicaties in tijdschriften of boekvorm, van voorstellingen, verfilming en uiteraard ook nominaties en bekroningen vernemen wij dan ook graag via e-mail.

Inschrijven

Je bent steeds voor een jaar ingeschreven bij de opleiding. De school stuurt je aan het eind van het studiejaar een inschrijfformulier voor de hogere jaren. Je kunt dan opnieuw voorkeur voor een dagdeel aangeven. Als je geen inschrijfformulier inlevert, word je niet ingedeeld. Het is prettig om je inschrijving al vóór de beoordelingsvergadering te hebben ontvangen. Zo kan je vakkenkeuze of je voorstel voor een vierdejaarsbegeleider van commentaar worden voorzien. Ook voor hogerejaars gelden de Algemene Voorwaarden zoals vermeld op de website. Uiterste inschrijfdatum is zaterdag 25 juni 2016. Wijzigen en annuleren is mogelijk tot 4 juli 2016.

Fondsen

Studenten kunnen op eigen initiatief bijdragen in de studiekosten verwerven. Er zijn verschillende particuliere fondsen waar je ondersteuning kunt vragen. Voor studenten van het tweede jaar of hoger kan de school een referentie verschaffen.

Klachten

Bij moeilijkheden zijn docenten en leden van de staf beschikbaar voor een gesprek. Als het probleem niet naar behoren wordt opgelost, kun je de klachtprocedure in werking zetten. Deze procedure vind je hier.

  

Staf

Drie mensen regelen de onderwijskundige en zakelijke belangen van de school:

Femke Baljet, als coördinator;
Maaike Bergstra, als decaan;
Hans Hogenkamp, als directeur.

Femke is een eerste aanspreekpunt voor zaken van algemene en administratieve aard. Je kunt bij haar terecht voor vragen over het actuele lesrooster, leesblokavonden en andere activiteiten. Ook berichten van verhindering of verhuisberichten kun je aan haar doorgeven. Verder verschaft ze informatie aan belangstellenden en verzorgt ze de publiciteit van de school. Je kunt haar telefonisch bereiken op 020-2600066, of per e-mail op femke@schrijversvakschool.

Als decaan is Maaike verantwoordelijk voor de inhoud van het curriculum en de beoordelingsprocedures. Zij coördineert de begeleiding van vierdejaarsstudenten en is het aanspreekpunt voor allerlei problemen die van invloed kunnen zijn op het verloop van je studie. Desgewenst adviseert zij studenten bij hun vakkenkeuze. Je kunt haar telefonisch bereiken op 06 1477 1009, of per e-mail op maaike@schrijversvakschool.

Hans is zowel zakelijk als inhoudelijk directeur van de school. Hij zorgt voor de lesroosters, de groepsindeling en de jaarplanning. Verder regelt hij de financiële aangelegenheden en dus kun je bij hem terecht voor alle vragen omtrent de betaling van het lesgeld. Als directeur is hij uiteraard de eindverantwoordelijke voor het beleid en de algehele gang van zaken op school. Je kunt hem telefonisch bereiken op 06 1477 1002, of per e-mail op hans@schrijversvakschool.

Fabienne Willemsen, de conciërge van de school, is op lesdagen meestal het aanspreekpunt voor praktische zaken (verwarming, apparatuur, fotokopieën). Femke, Hans en Maaike zijn ook regelmatig aanwezig, maar doorgaans het beste te bereiken per e-mail. Het telefoonnummer van de school is 020-2600066.

 

Gebouw

Kantoor 

Schrijversvakschool Amsterdam geeft les in het gebouw aan de Herengracht 274 te Amsterdam (zie ook de routebeschrijving). De conciërges van onze school zijn op lesdagen meestal het aanspreekpunt voor praktische zaken. Femke Baljet, Hans Hogenkamp en Maaike Bergstra zijn ook regelmatig aanwezig, maar doorgaans het beste te bereiken per e-mail. Zie de pagina contact voor de betreffende e-mailadressen. Het telefoonnummer van de school is 020-2600066.

Lestijden

Op maandag en woensdag is er les van 19:00 tot 22.00 uur, op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. Het gebouw is een half uur voor aanvang van de lessen toegankelijk.

Lokalenrooster en mededelingen

Het lokalenrooster vind je op het prikbord in de gang op de begane grond, ter hoogte van het trappenhuis. Eventuele mededelingen zoals lokalenwijzigingen hangen op de tussendeur meteen na de entree.

Kantine

Koffie, thee en koekjes zijn gratis verkrijgbaar in de pantry op de begane grond (aan het eind van de gang links). Hier staat ook een frisdrankautomaat. De tuinkamer aan de achterzijde van het pand doet dienst als pauzeruimte, en vandaaruit is ook de tuin zelf toegankelijk.

Kopiëren

In de docentenkamer op de begane grond is een kopieerapparaat aanwezig. Je rekent de kopieën à € 0,05 contant af bij de conciërge. Faciliteiten om te printen zijn er niet. Zorg er dus voor dat je een uitgeprinte versie van je werk meeneemt.

Roken

Roken is in het hele gebouw verboden, maar toegestaan in de tuin achter het pand. Wil je daar roken, dan stellen wij het op prijs dat je gebruik maakt van de asbak.

Extra vakken

Derdejaars die geen schrijftraining of eindredactie volgen kunnen geen aanspraak maken op korting. Wel mag je zonder bijkomende kosten in plaats van het blok schrijftraining een bijvak volgen in het eerste semester van het tweede jaar, en dit vak ook in het tweede semester blijven volgen indien je ook het blok eindredactie niet volgt. Voorwaarde is wel dat je bij de overgangsvergadering aan het eind van het eerste jaar een positief advies hebt gekregen voor het te volgen vak. Ook moet er voldoende plaats zijn in de betreffende tweedejaarsgroepen. De school doet haar best voorkeuren te honoreren, maar deelname kan niet te allen tijde gegarandeerd worden.

Wanneer je als vierdejaars een extra vak wilt volgen in het tweede of derde jaar is dat doorgaans mogelijk, mits je in het verleden voor het te volgen vak een positief advies hebt gekregen bij de overgangsbeoordeling aan het eind van het eerste dan wel tweede jaar. Je betaalt in dat geval wel bij voor deze extra lessen. Richtlijnen zijn 450 euro per vak per semester. Vierdejaars kunnen slechts gedurende één studiejaar gebruik maken van deze gereduceerde tarieven. 

Kortingen

Studenten die uit eigen beweging besluiten niet alle aangeboden lessen te volgen, hebben geen recht op korting op het lesgeld. De enige uitzondering hierop zijn studenten die conform een besluit van de docentenvergadering het tweede jaar moeten doubleren. Indien zij ervoor kiezen en toestemming krijgen gedurende het gehele jaar alleen het hoofdvak te volgen en geen bijvakken, betalen zij 60% van het lesgeld.

Restitutie

Studenten die uit eigen beweging voortijdig stoppen met de opleiding, hebben wat betreft het lesgeld geen recht op restitutie. Ook indien er sprake is van overmacht, is dit voor eigen risico van de student. Alleen een student die van de school een bindend advies krijgt om de opleiding af te breken, bijvoorbeeld naar aanleiding van de tussentijdse beoordelingsvergadering in januari, na een voorwaardelijke overgang in het voorafgaande studiejaar, kan aanspraak maken op restitutie van een evenredig deel van het lesgeld. In het geval van gespreide betaling worden de maandelijkse afschrijvingen dan automatisch stopgezet.

Groepsgrootte en lesuren

De school garandeert dat een vak ook in de hogere jaren daadwerkelijk te volgen is, ongeacht de groepsgrootte. Voorkeuren voor dagdelen kunnen niet altijd gehonoreerd worden.
Kleine groepen krijgen minder lesuren; de lessen worden korter, zodat het aantal contactmomenten met de docent op peil blijft.

Tweede jaar per semester

 • 1 student: 10 lessen van 1,5 uur
 • 2 studenten: 12 lessen van 1,5 uur 
 • 3 of 4 studenten: 12 lessen van 2 uur
 • 5 studenten: 12 lessen van 2,5 uur
 • 6 studenten: 12 lessen van 3 uur
 • 7 studenten: 14 lessen van 3 uur
 • 8 studenten: 15 lessen van 3 uur

Derde jaar per semester

 • 1 student: 10 lessen van 1,5 uur
 • 2 studenten: 13 lessen van 1,5 uur 
 • 3 studenten: 13 lessen van 2 uur 
 • 4 studenten: 14 lessen van 2 uur
 • 5 studenten: 14 lessen van 2,5 uur
 • 6 studenten: 14 lessen van 3 uur
 • 7 of 8 studenten: 15 lessen van 3 uur

 

Leesblokken en activiteiten

Lees- en kijkblokken

Om jullie vertrouwd te maken met de tradities van de verschillende genres zijn er van november tot en met mei lees- en kijkblokken op vijf donderdagavonden. Waren deze blokken voorheen alleen toegankelijk voor (oud-)studenten van Schrijversvakschool Amsterdam, tegenwoordig heten wij ook derden welkom bij de leesblokken proza Roman en proza Kort verhaal. 

Data 2017-2018: 

donderdag 9 november
donderdag 21 december
donderdag 25 januari
donderdag 15 maart
donderdag 24 mei

Alle blokken vinden plaats van 19:00 uur tot 22:00 uur op de Herengracht 274, behalve de leesblokken Kort verhaal van Ton Rozeman. Binnenkort vind je op deze pagina meer info over de locatie van zijn leesblok.

Voor eerste, tweede- en derdejaarsstudenten zijn deze blokken verplicht. Aanwezigheid en getoonde belangstelling kan van doorslaggevende betekenis blijken tijdens de beoordelingsvergaderingen. Op iedere avond zijn er zes bijeenkomsten, nl. voor essay, toneel, scenario, poëzie, proza roman en proza kort verhaal. Je kiest per studiejaar één genre; geef uiterlijk 1 oktober per mail aan ons door welk blok je wilt volgen.

Aanvullende lessen

Om aansluiting bij de praktijk te bevorderen zijn er naast het reguliere lesprogramma diverse gastlessen en workshops.

Voor studenten toneel en scenario worden vanaf het tweede jaar readings georganiseerd, waarbij hun teksten in samenwerking met acteurs, filmmakers en regisseurs aan de praktijk worden getoetst. Voor derde- en vierdejaars poëzie– en prozastudenten zijn er workshops waarin ze zich kunnen bekwamen in de voordracht van eigen werk.

Voor de eerstejaars is er op zaterdag 13 mei 2017 een avond waarop studenten in een ongedwongen sfeer en op vrijwillige basis eigen teksten kunnen voordragen: de eerstejaarssalon.

Voorts is er voor derde- en vierdejaarsstudenten een speciale bijeenkomst over de zakelijke kanten van het schrijverschap, en wel op 20 mei 2017 om 17.00 uur.

Aan het eind van zowel het eerste als het tweede semester is er een gastlezing met aansluitend de diploma-uitreiking en een borrel (17 december 2016 respectievelijk 1 juli 2017). Ook de tweede open dag op 8 april 2017 wordt afgesloten met een borrel voor alle studenten. Zodoende is er in de loop van het jaar regelmatig gelegenheid tot informeel contact met mede-studenten, docenten, medewerkers en andere mensen uit het literaire veld.

Zie ook de agenda voor een overzicht van de data van alle activiteiten.

Informatie per studiejaar

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input